ghid

Legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor

 

CAPITOLUL I: Autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Art. 1
(1) Executarea  lucrărilor  de  construcţii  este  permisă  numai  pe  baza  unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren şi/sau construcţii – identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.
(la data 14-feb-2009 Art. 1, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din  Ordonanta urgenta 214/2008 )
(2) Construcţiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice,  agricole  sau  de  orice  altă  natură  se  pot  realiza  numai  cu  respectarea autorizaţiei de construire, emisă în condiţiile prezentei legi, şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor.
Art. 2
(1) Autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor.
(la data 14-feb-2009 Art. 2, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din  Ordonanta urgenta 214/2008 )
(2) Autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, elaborată în condiţiile prezentei legi, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii.
(la data 14-oct-2009 Art. 2, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea
261/2009 )
(21) Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire şi cuprinde următoarele etape:
a) emiterea certificatului de urbanism;
b) emiterea  punctului  de  vedere  al  autorităţii  competente  pentru  protecţia mediului pentru investiţiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;
c) notificarea de către solicitant a autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea solicitării de obţinere, ca act final, a autorizaţiei de construire, pentru investiţiile la care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra mediului şi a emis îndrumarul conform legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
d) emiterea avizelor şi acordurilor, precum şi a actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente privind investiţiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului;
e) elaborarea  documentaţiei  tehnice  necesare  pentru  autorizarea  executării lucrărilor de construcţii, denumită în continuare documentaţie tehnică – D.T.;
f) depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente;
g) emiterea autorizaţiei de construire.
(la data 14-oct-2009 Art. 2, alin. (2^1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din  Legea
261/2009 )
(3) Autorizaţiile de  construire pentru  reţele magistrale, căi  de  comunicaţie, amenajări pentru îmbunătăţiri funciare, reţele de telecomunicaţii ori alte lucrări de infrastructură, care se execută în extravilanul localităţilor, se emit cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate şi aprobate potrivit legii.
(4) Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizaţii de construire şi fără documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, pentru:
a) lucrări de modificare, de reparare, de  protejare, de  restaurare şi  de conservare a clădirilor de orice fel, cu condiţia menţinerii aceleiaşi funcţiuni, a suprafeţei construite la sol şi a volumetriei acestora;
a1) lucrări  de  supraetajare  a  clădirilor  cu  încă  un  nivel,  o  singură  dată,  în suprafaţă de maximum 20% din suprafaţa construită desfăşurată a clădirilor, cu condiţia situării acestora în afara zonelor construite protejate sau a zonelor de protecţie a monumentelor, după caz;
a2) lucrări de extindere a clădirilor sociale, de învăţământ, de sănătate, de cultură şi administrative aparţinând domeniului public şi privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, dacă extinderea se încadrează în prevederile regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general – PUG sau planului urbanistic zonal – PUZ, aprobat, în vigoare;
a3) schimbarea folosinţei construcţiilor existente, dacă noua folosinţă corespunde prevederilor regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general
– PUG sau planului urbanistic zonal – PUZ, aprobat, în vigoare;
(la data 14-oct-2009 Art. 2, alin. (4), litera A. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din
Legea 261/2009 )
b) lucrări  de  reparare  privind  căi  de  comunicaţie,  dotări  tehnico-edilitare  şi  altele asemenea, fără modificarea traseului şi, după caz, a funcţionalităţii acestora;
c) lucrări de reparare privind împrejurimi, mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri şi grădini publice, pieţe pietonale şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;
d) lucrări de cercetare şi de prospectare a terenurilor – foraje şi excavări -, necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, exploatărilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări;
e) organizarea de tabere de corturi.
Art. 3
(1) Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru:
a) lucrări   de   construire,   reconstruire,   consolidare,   modificare,   extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11;
b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv  la  anexele  acestora,  identificate  în  acelaşi  imobil  –  teren  şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone  construite  protejate, stabilite  potrivit  legii,  ori  la  construcţii cu  valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate;
c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, branşamente şi racorduri la reţele de utilităţi, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente;
d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă şi agrement, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;
e) lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă, subterane sau subacvatice;
f) lucrări,  amenajări şi  construcţii cu  caracter provizoriu necesare în  vederea organizării executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (13);
g) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote;
h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi  panouri de  afişaj, firme şi  reclame, copertine şi  pergole situate pe căile şi spaţiile publice, anexe gospodăreşti, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan;
i) cimitire – noi şi extinderi.
(2) În  vederea  simplificării  procedurii  de  autorizare  a  executării  lucrărilor  de construcţii provizorii prevăzute la alin. (1) lit. d), g) şi h), autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiilor tehnice – D.T. cu conţinut simplificat în raport cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1.
(la data 14-oct-2009 Art. 3 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 261/2009 )
Art. 4
Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor pentru executarea lucrărilor definite la art. 3, după cum urmează:
a) de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor, pentru lucrările care se execută:
1. pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale;
2. în  extravilanul  comunelor  ale  căror  primării  nu  au  organizate  structuri  de specialitate;
(la data 14-oct-2009 Art. 4, litera A., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din
Legea 261/2009 )
b) de   primarii   municipiilor,   pentru   lucrările   care   se   execută   în   teritoriul administrativ al acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) pct. 1;
c) de primarul general al municipiului Bucureşti, cu avizul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se execută:
1. pe terenuri care depăşesc limita administrativ-teritorială a unui sector şi cele din extravilan;
2. la construcţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b);
(la data 14-oct-2009 Art. 4, litera C., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din
Legea 261/2009 )
3. lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de reţele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafaţă, de transport şi de distribuţie, pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicaţii – inclusiv fibră optică, precum şi lucrări de modernizări şi/sau reabilitări pentru străzile care sunt în administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti;
(la data 19-mar-2006 Art. 4, litera C., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din
Legea 52/2006 )
d) de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepţia celor prevăzute la lit. c), inclusiv branşamente şi racorduri aferente reţelelor edilitare;
(la data 19-mai-2005 Art. 4, litera D. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea
119/2005 )
e) de primarii oraşelor şi comunelor pentru lucrările care se execută:
(la data 14-oct-2009 Art. 4, litera E. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea
261/2009 )
1. în teritoriul administrativ al acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) pct.1;
2. la   construcţiile   reprezentând  monumente   istorice   clasate   sau   aflate   în procedură de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, în condiţiile art. 10 lit. a) şi ale art. 45 alin. (4) şi cu avizul arhitectului-şef al judeţului;
(la data 19-mai-2005 Art. 4, litera E., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 6. din
Legea 119/2005 )
(la  data  14-oct-2009  Art.  4,  litera  F.  din  capitolul  I  abrogat  de  Art.  I,  punctul  5.  din  Legea
261/2009 )
(2) Pentru  lucrările  care  se  realizează  pe  amplasamente  ce  depăşesc  limitele judeţului, respectiv ale municipiului Bucureşti, în vederea armonizării condiţiilor de autorizare pentru întreaga investiţie, autoritatea administraţiei publice centrale competente, potrivit legii, va emite un aviz coordonator în baza căruia preşedinţii consiliilor judeţene implicate, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti vor emite autorizaţii de construire pentru lucrările amplasate în unităţile administrativ-teritoriale din aria lor de competenţă.
(la data 14-oct-2009 Art. 4, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea
261/2009 )
(3) Autorizaţiile de construire prevăzute la alin. (2) produc efecte la data intrării în vigoare a ultimei autorizaţii de construire emise în condiţiile prezentei legi.
(la  data  14-oct-2009 Art.  4,  alin.  (4)  din  capitolul I  abrogat  de  Art.  I,  punctul  7.  din  Legea
261/2009 )
(5) Pentru lucrările de foraje şi prospecţiuni submarine, precum şi de construire a reţelelor submarine de transport energetic şi de comunicaţii, amplasate în marea teritorială, zona contiguă sau zona economică exclusivă a Mării Negre, după caz, autorizaţia de construire se emite de către autoritatea administraţiei publice centrale competentă.
(la data 14-oct-2009 Art. 4, alin. (4) din capitolul I completat de Art. I, punctul 8. din Legea
261/2009 )
Art. 5
(1) Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicită de către investitor/beneficiar şi se obţin de la autorităţile competente în domeniu înaintea depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autorităţile administraţiei publice competente pentru:
a) asigurarea  şi  racordarea/branşarea la  infrastructura  edilitară,  în  condiţiile impuse de caracteristicile şi amplasamentul reţelelor de distribuţie/transport energetic din zona de amplasament;
b) racordarea la reţeaua căilor de comunicaţii;
c) securitatea la incendiu, protecţia civilă şi protecţia sănătăţii populaţiei;
d) cerinţele specifice unor zone cu restricţii stabilite prin reglementări speciale.
(2) Actele de autoritate emise de autorităţile competente pentru protecţia mediului prevăzute   la   art.   2   alin.   (21)   lit.   b)   şi   d)   se   solicită   şi   se   obţin   de investitor/solicitant în condiţiile legii.
(3) Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, împreună cu punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului sau, după caz, actul administrativ al acesteia, obţinute potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), se anexează şi devin parte integrantă din autorizaţia de construire.
(la data 14-oct-2009 Art. 5 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 9. din Legea 261/2009 )
Art. 6
(1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4:
a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii; b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de
specificul amplasamentului;
c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;
d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării.
(la data 14-oct-2009 Art. 6, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 10. din Legea 261/2009 )
(11) Punctul  de   vedere  al   autorităţii  competente  pentru  protecţia  mediului reprezintă documentul scris emis de aceasta după etapa de evaluare iniţială, respectiv  după  etapa  de  încadrare  a  investiţiei  în  procedura  de  evaluare  a impactului asupra mediului, iar actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului este, după caz, acordul de mediu sau avizul Natura 2000. (la data 14-oct-2009 Art. 6, alin. (1^1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 11. din Legea
261/2009 )
(2) Certificatul  de  urbanism  se  emite  de  autorităţile  prevăzute  la  art.  4,  abilitate  să autorizeze lucrările de construcţii, şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile  de  la  data  înregistrării  cererii,  menţionându-se  în  mod  obligatoriu  scopul  emiterii acestuia.
(3) Certificatul de urbanism se semnează de către preşedintele consiliului judeţean sau de primar, după caz, de secretar şi de arhitectul-şef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii.
(4) În vederea eliberării certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoană fizică sau juridică interesată – se va adresa autorităţilor prevăzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, unde este cazul, dacă legea nu dispune altfel, cât şi elementele care definesc scopul solicitării.
(la data 14-oct-2009 Art. 6, alin. (4) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 12. din Legea
261/2009 )
(5) Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.
(6) Certificatul de urbanism se emite şi în următoarele situaţii:
a) în vederea concesionării de terenuri, potrivit legii;
b) în vederea adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de
“Studiu de fezabilitate”, potrivit legii;
c) pentru  cereri  în  justiţie  şi  operaţiuni  notariale  privind  circulaţia  imobiliară atunci când operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de  trecere  cu  privire  la  un  imobil.  Operaţiunile juridice  menţionate, efectuate în lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate.
(la data 14-oct-2009 Art. 6, alin. (6) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 12. din Legea 261/2009)
Art. 61
(1) Măsurile specifice pentru protecţia mediului stabilite prin actul administrativ al autorităţii  competente  pentru  protecţia  mediului  vor  fi  avute  în  vedere  la elaborarea documentaţiei tehnice – D.T. şi nu pot fi modificate prin procedura de autorizare ori prin autorizaţia de construire.
(2) În situaţia în care o  investiţie urmează să se  realizeze etapizat sau să se amplaseze pe terenuri aflate în raza teritorială a mai multor unităţi administrativ- teritoriale învecinate, evaluarea efectelor asupra mediului se  realizează pentru întreaga investiţie.
(la data 14-feb-2009 Art. 6 din capitolul I completat de Art. I, punctul 10. din  Ordonanta urgenta 214/2008 )
Art. 7
(1) Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care cuprinde, în copie, următoarele documente:
a) certificatul de urbanism;
b) dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii şi, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (1), litera B. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 13. din
Legea 261/2009 )
c) documentaţia tehnică – D.T;
d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ al acesteia;
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (1), litera D. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 13. din
Legea 261/2009 ) (la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (1), litera E. din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 14. din Legea
261/2009 )
f) dovada  privind  achitarea  taxelor  aferente  certificatului  de  urbanism  şi  a autorizaţiei de construire.
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (1), litera F. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 15. din
Legea 261/2009 )
(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru construcţiile reprezentând anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole termenul de emitere a autorizaţiei de construire este de 15 zile de la data înregistrării cererii.
(la data 18-mai-2008 Art. 7, alin. (1) din capitolul I completat de Art. 1, punctul 3. din Legea
101/2008 )
(12) Documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se depune şi se înregistrează la autoritatea administraţiei publice competente numai dacă solicitantul prezintă toate documentele prevăzute la alin. (1).
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (1^2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 16. din Legea
261/2009 )
(13) Cu  respectarea  legislaţiei  privind  evaluarea  impactului  anumitor  proiecte publice şi private asupra mediului, în situaţia în care apar modificări pentru care este necesară emiterea unei autorizaţii de construire distinctă pentru organizarea executării lucrărilor, aceasta se emite numai dacă autoritatea competentă pentru protecţia  mediului constată că  modificările aduse  se  înscriu în  limitele  actului administrativ  emis  anterior.  În  caz  contrar,  autoritatea  competentă  pentru protecţia mediului reface evaluarea efectelor lucrărilor de bază şi a celor aferente organizării executării lucrărilor şi emite un nou act administrativ.
(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (1^1) din capitolul I completat de Art. I, punctul 12. din  Ordonanta urgenta 214/2008 )
(2) Documentaţia tehnică – D.T. se elaborează în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, al avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism şi se întocmeşte, se semnează şi se verifică, potrivit legii.
(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 13. din  Ordonanta urgenta 214/2008 )
(21) Documentaţiile tehnice –  D.T.  aferente investiţiilor pentru care  autoritatea competentă pentru protecţia mediului a evaluat efectele asupra mediului şi a emis actul  administrativ  se  verifică  în  mod  obligatoriu  pentru  cerinţa  esenţială  de calitate în construcţii “c) igienă, sănătate şi mediu”, potrivit legii.
(22) În   situaţia   în   care,   după   emiterea   actului   administrativ  al   autorităţii competente pentru protecţia mediului şi înaintea depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, investiţia suferă modificări care nu au făcut obiectul evaluării privind efectele asupra mediului, acestea vor fi menţionate de către verificatorul tehnic atestat pentru cerinţa esenţială “c) igienă, sănătate  şi  mediu”  în  raportul  de  verificare  a  documentaţiei tehnice  aferente investiţiei, iar solicitantul/investitorul are obligaţia să notifice autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă, cu privire la aceste modificări, potrivit prevederilor legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.
(23) Documentaţiile tehnice – D.T. pentru reabilitarea termică a clădirilor se verifică în mod obligatoriu pentru cerinţa esenţială de calitate în construcţii “f) economie de energie şi izolare termică”, potrivit legii.
(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (2) din capitolul I completat de Art. I, punctul 14. din  Ordonanta urgenta 214/2008 )
(3) În  situaţia  depunerii  unei  documentaţii  tehnice  incomplete,  acest  lucru  se notifică  în  scris  solicitantului, în  termen  de  5  zile  de  la  data  înregistrării, cu menţionarea elementelor necesare în vederea completării acesteia.
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (3) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 17. din Legea
261/2009 )
(31) Persoanele     fizice     cu     atribuţii     în     verificarea     documentaţiilor     şi elaborarea/emiterea autorizaţiilor de construire răspund material, contravenţional, civil şi penal, după caz, pentru nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1) şi (3).
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (3) din capitolul I completat de Art. I, punctul 17. din Legea
261/2009 )
(4) Executarea lucrărilor de construcţii se poate face numai pe baza proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie.
(5) Autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire stabileşte o perioadă de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările. În această situaţie, valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzute prin autorizaţie, în conformitate cu proiectul tehnic.
(6) Neînceperea  lucrărilor  ori  nefinalizarea  acestora  în  termenele  stabilite  conduce  la pierderea valabilităţii autorizaţiei, fiind necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire. În situaţia în care caracteristicile nu se schimbă faţă de autorizaţia iniţială, se va putea emite o nouă autorizaţie de construire, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism.
(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), în cazul justificat în care lucrările de construcţii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se poate acorda o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni.
(8) Investitorul are obligaţia să înştiinţeze autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire, precum şi inspectoratul teritorial în construcţii asupra datei la care vor începe lucrările autorizate. În caz contrar, dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor fără înştiinţare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizaţiei, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei.
(9) Autorizaţia de construire se emite dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile cerute prin prezenta lege. Autoritatea emitentă a autorizaţiei nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa, la momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti privind imobilul – teren şi/sau construcţii – aparţinând solicitantului, responsabilitatea revenind exclusiv acestuia.
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (9) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 17. din Legea
261/2009 )
(10) Lucrările de consolidare la clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică ori prin notă tehnică justificativă în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public se autorizează în regim de urgenţă, în condiţiile prevăzute la alin. (16).
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (10) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 17. din Legea
261/2009 )
(11) În condiţiile prezentei legi nu se emit autorizaţii provizorii.
(12) Autorizaţiile  de  construire/desfiinţare  se  emit  numai  pe  baza  unei  documentaţii complete, în conformitate cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (16).
(13) Autorizaţia de construire se semnează de  preşedintele consiliului judeţean sau de primar, după caz, de secretar şi de arhitectul-şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei  publice  emitente,  responsabilitatea  emiterii  autorizaţiilor  revenind semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii.
(14) Valabilitatea autorizaţiei se menţine în cazul schimbării investitorului, înaintea finalizării lucrărilor, cu condiţia respectării prevederilor acesteia şi a înscrierii în cartea funciară a modificărilor intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare.
(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (14) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 15. din  Ordonanta urgenta 214/2008 )
(15) În  situaţia în  care  în  timpul executării lucrărilor şi  numai în  perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire, potrivit prevederilor prezentei legi.
(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (15) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 16. din  Ordonanta urgenta 214/2008 )
(151) Pentru obţinerea unei noi autorizaţii de construire, potrivit prevederilor alin. (15), solicitantul va depune o nouă documentaţie tehnică – D.T, elaborată în condiţiile modificărilor de temă survenite, urmând ca autoritatea administraţiei publice locale competente să decidă, după caz:
a) emiterea   noii   autorizaţii   de   construire,   dacă   lucrările   corespunzătoare modificărilor de  temă se  înscriu în  limitele actului administrativ al  autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială;
b) reluarea procedurii de  autorizare în  condiţiile prezentei legi, dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă depăşesc limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială.
(152) Verificarea  încadrării  lucrărilor  corespunzătoare  modificărilor  de  temă  în limitele avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială se realizează de către structurile de specialitate ale autorităţii administraţiei publice competente, precum şi de verificatorii de proiecte atestaţi în condiţiile legii, pentru fiecare cerinţă esenţială de calitate în construcţii, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor avizatoare.
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (15^2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 18. din  Legea
261/2009 )
(153) Verificarea  încadrării  lucrărilor  corespunzătoare  modificărilor  de  temă  în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului se realizează de către aceasta potrivit prevederilor legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.
(la data 14-feb-2009 Art. 7, alin. (15) din capitolul I completat de Art. I, punctul 17. din  Ordonanta urgenta 214/2008 )
(16) Cu  respectarea  legislaţiei  privind  evaluarea  impactului  anumitor  proiecte publice şi  private asupra mediului, în  cazul construcţiilor care prezintă pericol public, autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, care constau, în principal, în sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale avariate, demolări parţiale şi consolidări la structura de rezistenţă, obligatorii în  cazuri  de  avarii, accidente tehnice, calamităţi ori  alte evenimente cu caracter excepţional, se emite imediat de către autoritatea administraţiei publice competente potrivit prezentei legi, urmând ca documentaţiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare – expertiză tehnică, studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare, documentaţie tehnică D.T., proiect tehnic – P.T., detalii de execuţie D.E să fie elaborate şi aprobate pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor şi acordurilor, precum şi, după  caz,  a  actului  administrativ  al  autorităţii  competente  pentru  protecţia mediului.
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (16) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 19. din Legea
261/2009 )
(161) Prevederile  alin.  (16)  se  aplică  în  mod  corespunzător  şi  construcţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) care prezintă pericol public.
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (16) din capitolul I completat de Art. I, punctul 20. din Legea 261/2009 )
(17) Primăriile pot  dezafecta construcţiile, proprietate a  unităţii  administrativ-teritoriale, aflate în stare avansată de degradare şi care pun în pericol siguranţa publică, cu excepţia construcţiilor monument istoric, pe bază de autorizaţie de desfiinţare emisă în condiţiile alin. (16), cu obligaţia de a se întocmi documentaţii specifice în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. 1.
(18) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire se calculează potrivit legii.
(19) Taxa pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire se calculează la 30 % din valoarea iniţială a taxei de autorizare.
(20) Instituţiile/Operatorii   economici   abilitate/abilitaţi   prin   lege   să   emită avizele/acordurile prevăzute la art. 5 alin. (1) au următoarele obligaţii:
a) să stabilească conţinutul-cadru al documentaţiilor specifice necesare pentru emiterea avizelor/acordurilor, precum şi lista altor documente şi condiţii specifice necesare, pe care le pun la dispoziţia publicului şi autorităţilor administraţiei publice competente pe pagina proprie de internet şi prin afişare la sediu;
b) să  emită  avizele/acordurile,  în  termen  de  maximum  15  zile  de  la  data înregistrării  cererii/documentaţiei specifice  complete,  sub  sancţiunea  aplicării prevederilor legale privind aprobarea tacită, fără alte proceduri prealabile.
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (20) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 261/2009 )
(201) Prevederile alin. (20) lit. b) nu sunt aplicabile actelor de autoritate emise de către  autorităţile pentru  protecţia  mediului  competente, respectiv  punctului  de vedere şi actului administrativ al acestora, care se emit potrivit legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (20) din capitolul I completat de Art. I, punctul 20. din Legea 261/2009 )
(21) Autorizaţia de construire şi anexele acesteia au caracter public şi se pun la dispoziţia publicului spre  informare pe  pagina  proprie de  internet a  autorităţii administraţiei publice emitente sau prin afişare la sediul acesteia, după caz.
(la data 14-oct-2009 Art. 7, alin. (21) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 21. din Legea
261/2009 )
(22) În aplicarea prevederilor alin. (21), autorităţile prevăzute la art. 4 au obligaţia de a respecta restricţiile impuse de legislaţia în vigoare în legătură cu secretul comercial şi industrial, proprietatea intelectuală, protejarea interesului public şi privat, precum şi fără a se aduce atingere garantării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la viaţă intimă, familială şi privată, potrivit legii.
(23) Autorităţile prevăzute la art. 4 fac publică emiterea autorizaţiei de construire sau, după caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi pun la dispoziţia publicului următoarele informaţii:
a) conţinutul autorizaţiei de construire şi al anexelor aferente, care includ toate condiţiile necesare a fi îndeplinite de solicitanţi, sau, după caz, conţinutul actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
b) principalele motive şi considerente pe care se bazează emiterea autorizaţiei de construire sau, după caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executării  lucrărilor  de  construcţii,  ca  urmare  a  examinării  comentariilor  şi opiniilor exprimate de public, inclusiv informaţii cu privire la desfăşurarea procesului de consultare a publicului;
c) descrierea, după caz, a principalelor măsuri pentru evitarea, reducerea şi, dacă este  posibil,  compensarea  efectelor  negative  majore,  conform  actului administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.
(la data 14-feb-2009 Art. 7 din capitolul I completat de Art. I, punctul 19. din  Ordonanta urgenta
214/2008 )
Art. 8
(1) Demolarea,  dezafectarea  ori  dezmembrarea,  parţială  sau  totală,  a  construcţiilor  şi instalaţiilor aferente construcţiilor, a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcţii de susţinere a acestora, închiderea de cariere şi exploatări de suprafaţă şi subterane, precum şi a oricăror amenajări se fac numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare obţinute în prealabil de la autorităţile prevăzute la art. 4.
(2) Autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleaşi condiţii ca şi autorizaţia de construire, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu excepţiile prevăzute la art. 11.
(3) Prin exceptare de la prevederile art. 2 alin. (21), pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare a lucrărilor/construcţiilor nu este necesară emiterea punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului ori a actului administrativ al acesteia.
(la data 14-oct-2009 Art. 8, alin. (2) din capitolul I completat de Art. I, punctul 22. din Legea 261/2009 )
Art. 9
(1) Documentaţiile tehnice – D.T. şi proiectele tehnice se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însuşesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, urbanismului, construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, astfel:
(la data 14-oct-2009 Art. 9, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 261/2009 )
a) de  arhitect  cu  diplomă  recunoscută  de  statul  român,  pentru  proiectarea  părţii  de arhitectură pentru obiective de  investiţii cuprinse la  toate categoriile de  importanţă a construcţiilor supraterane şi a celor subterane;
b) de ingineri constructori şi de instalaţii, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru părţile de inginerie în domeniile specifice, pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţă a construcţiilor supraterane şi subterane, precum şi la instalaţiile aferente acestora;
c) de  conductor  arhitect,  urbanist  şi/sau  de  subinginer  de  construcţii,  cu  diplomă recunoscută de statul român, pentru clădiri de importanţă redusă şi aflate în afara zonelor protejate, stabilite conform legii.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru documentaţia de execuţie.
(3) Semnarea  documentaţiilor  de  către  persoanele  prevăzute  la  alin.  (1)  angajează răspunderea acestora în condiţiile legii.
Art. 10
Pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii în zonele asupra cărora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecţie prevăzut în planurile de amenajare a teritoriului şi în documentaţiile de urbanism aprobate, se va proceda după cum urmează:
a) în zonele construite protejate, în zonele de protecţie a monumentelor istorice, definite potrivit legii, şi în ansamblurile de arhitectură şi siturile arheologice, solicitantul va obţine avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor, pe baza documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate conform legii;
(la data 19-mar-2006 Art. 10, litera A. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Legea 52/2006 )
b) în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor monumente istorice, pe lângă avizul Ministerului Culturii şi Cultelor se vor obţine avizele specifice cerinţelor de calitate a construcţiilor, potrivit prevederilor legale;
(la data 14-feb-2009 Art. 10, litera C. din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 21. din  Ordonanta urgenta 214/2008 )
d) în zonele de siguranţă şi de protecţie a infrastructurilor de transport de interes public, precum şi în zonele aferente construirii căilor de comunicaţie, stabilite prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi/sau de urbanism, se va obţine şi autorizaţia Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, conform prevederilor legale;
d1) în perimetrele limitrofe construcţiilor reprezentând anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole, delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea distanţelor prevăzute de normele sanitare în vigoare, în care s-a instituit un regim de restricţie privind amplasarea clădirilor de locuit şi a obiectivelor socioeconomice, solicitantul va obţine avizul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(la data 18-mai-2008 Art. 10, litera D. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 4. din Legea 101/2008 )
e) în zonele unde s-a instituit alt tip de restricţie solicitantul va obţine avizul organismelor competente.
Art. 11
(1) Se pot executa fără autorizaţie de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor:
(la data 14-feb-2009 Art. 11, alin. (1) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 22. din  Ordonanta urgenta 214/2008 )
a) reparaţii la împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate;
b) reparaţii şi înlocuiri de tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, inclusiv în situaţia în care se schimbă materialele din care sunt realizate respectivele lucrări, cu excepţia clădirilor declarate monumente istorice, în condiţiile legii;
(la data 10-mai-2007 Art. 11, alin. (1), litera B. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 117/2007 )
c) reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit;
d) zugrăveli şi vopsitorii interioare;
e) zugrăveli şi vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi culorile clădirilor;
f) reparaţii la instalaţiile interioare, la branşamentele şi racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii, montarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum şi montarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumurilor de utilităţi;
g) reparaţii şi înlocuiri la pardoseli;
h) lucrări de reparaţii, înlocuiri ori reabilitări fără modificarea calităţii şi formei arhitecturale a elementelor de faţadă, dacă aceste lucrări nu se execută la construcţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), astfel:
1. finisaje interioare şi exterioare – tencuieli, placaje, altele asemenea;
2. trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces;
3. lucrări de reabilitare energetică a anvelopei şi/sau a acoperişului – dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasă/şarpantă – la clădiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau în curs de clasare, respectiv situate în afara zonelor de protecţie a monumentelor şi/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;
(la data 14-oct-2009 Art. 11, alin. (1), litera H. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 24. din
Legea 261/2009 )
i) lucrări de întreţinere la căile de comunicaţie şi la instalaţiile aferente;
j) lucrări de investigare, cercetare, expertizare, conservare şi restaurare a componentelor artistice ale construcţiilor prevăzute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor şi al autorităţii administraţiei publice judeţene sau locale, după caz;
k) lucrări de foraje şi sondaje geotehnice pentru construcţii de importanţă normală sau redusă, situate în afara zonelor de protecţie instituite pentru zăcăminte acvifere;
l) lucrări  de  construcţii  funerare  subterane  şi  supraterane,  cu  avizul  administraţiei cimitirului.
m) lucrări de compartimentare provizorie nestructurală.
(la data 14-oct-2009 Art. 11, alin. (1), litera L. din capitolul I completat de Art. I, punctul 25. din
Legea 261/2009 )
(2) Se pot executa fără autorizaţie de construire şi lucrări pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării şi comercializării presei, cărţilor şi florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundaţii şi platforme, precum şi fără racorduri şi/sau branşamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice.
(3) Dacă lucrările prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la lit. e) şi j), se execută la construcţiile menţionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire. Art. 12
(1) Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanţele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare poate fi cerută, în condiţiile legii, şi de către prefect, inclusiv la sesizarea expresă a organelor de control ale Inspectoratului de Stat în Construcţii.
(2) O   dată   cu   introducerea   acţiunii   se   pot   solicita   instanţei   judecătoreşti suspendarea autorizaţiei de construire sau desfiinţare şi oprirea executării lucrărilor, până la soluţionarea pe fond a cauzei.
(la data 19-mai-2005 Art. 12, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 119/2005 )
CAPITOLUL II: Concesionarea terenurilor pentru construcţii
Art. 13
(la data 06-nov-2006 Art. 13 din capitolul II a se vedea jurisprudenta  Decizia nr. 1352 din 06-nov- 2006 )
(1) Terenurile  aparţinând  domeniului  privat  al  statului  sau  al  unităţilor  administrativ- teritoriale,  destinate  construirii,  pot  fi  vândute,  concesionate ori  închiriate  prin  licitaţie publică, potrivit legii, în condiţiile respectării prevederilor documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a  teritoriului, aprobate  potrivit  legii,  în  vederea  realizării  de  către  titular  a construcţiei.
(2) Terenurile  aparţinând  domeniului  public  al  statului  sau  al  unităţilor  administrativ- teritoriale se pot concesiona numai în vederea realizării de construcţii sau de obiective de uz şi/sau de interes public, cu respectarea documentaţiilor de urbanism aprobate potrivit legii. (3) Concesionarea se face pe bază de oferte prezentate de către solicitanţi, cu respectarea prevederilor legale, urmărindu-se valorificarea superioară a potenţialului terenului.
Art. 14

Până  la  reglementarea prin  lege  a  situaţiei  juridice,  nu  pot  face  obiectul  concesiunii terenurile libere de construcţii, aflate în administrarea consiliilor locale şi care pot fi revendicate de foştii proprietari.
Art. 15
Prin excepţie de la prevederile art. 13 alin. (1), terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitaţie publică, cu plata taxei de redevenţă stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosinţă pe termen limitat, după caz, în următoarele situaţii:
a) pentru realizarea de obiective de utilitate publică sau de binefacere, cu caracter social, fără scop lucrativ, altele decât cele care se realizează de către colectivităţile locale pe terenurile acestora;
b) pentru realizarea de locuinţe de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, potrivit legii;
c) pentru realizarea de locuinţe pentru tineri până la împlinirea vârstei de 35 de ani;
d) pentru strămutarea gospodăriilor afectate de dezastre, potrivit legii;
e) pentru extinderea construcţiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia;
f) pentru lucrări de protejare ori de punere în valoare a monumentelor istorice definite potrivit legii, cu avizul conform al Ministerului Culturii şi Cultelor, pe baza documentaţiilor de urbanism avizate potrivit legii.
(la data 19-mar-2006 Art. 15, litera F. din capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 52/2006 )
Art. 16
(1) Terenurile prevăzute la art. 13, ce fac obiectul licitaţiei, se aduc la cunoştinţă publică de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt situate, printr-o publicaţie afişată la sediul acestora şi tipărită în cel puţin două ziare de largă circulaţie, cu minimum 20 de zile înainte de data licitaţiei.
(2) Publicaţiile privind licitaţia vor cuprinde data şi locul desfăşurării acesteia, suprafaţa şi destinaţia  terenului,  stabilite  prin  documentaţiile de  urbanism,  precum  şi  taxa  anuală minimală de redevenţă.
(3) Oferta solicitanţilor va fi însoţită de un studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate, după caz, cuprinzând în mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea funcţionalităţii şi a capacităţii construcţiei, a gradului de ocupare a terenului, precum şi a celorlalte elemente cuprinse în certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decât oferte care corespund prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit legii.
(4) Licitaţia se efectuează, în condiţiile legii, de comisiile instituite în acest scop, prin hotărâre a consiliilor locale şi/sau judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în  conformitate cu  competenţele de  autorizare  stabilite  la  art.  4.  Comisiile funcţionează la sediul consiliilor locale în a căror rază administrativ-teritorială sunt situate terenurile.
Art. 17
Limita minimă a preţului concesiunii se stabileşte, după caz, prin hotărârea consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a preţului de vânzare al terenului, în condiţii de piaţă, la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructură aferente.
Art. 18
Terenurile prevăzute la art. 13, ce se concesionează pentru realizarea de locuinţe şi spaţii construite asociate acestora, în funcţie de prevederile regulamentelor locale de urbanism, aprobate potrivit legii, vor avea următoarele suprafeţe:
a) în localităţile urbane:
1. până la 450 m2 pentru un apartament într-o clădire cu parter sau parter şi etaj;
2. până  la  300  m2  pentru  un  apartament  într-o  clădire  cu  parter  şi  etaj,  cu  două apartamente;
3. până la 250 m2 pentru un apartament, în cazul clădirilor cu parter şi mai multe etaje, având cel mult 6 apartamente;
4. pentru clădirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafaţa de teren va fi stabilită potrivit documentaţiilor de urbanism;
b) în localităţile rurale, până la 1.000 m2 pentru o locuinţă.

Art. 19
Pentru realizarea unei case de vacanţă se poate concesiona un teren în suprafaţă de până la
250 m2.
Art. 20
Împotriva licitaţiei, până la momentul adjudecării, se va putea face contestaţie, de către orice  persoană  interesată,  la  judecătoria  în  a  cărei  rază  teritorială  are  loc  licitaţia. Contestaţia suspendă desfăşurarea licitaţiei până la soluţionarea sa definitivă.
Art. 21
Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitaţiei sau a hotărârii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru situaţiile prevăzute la art. 15, se va încheia actul de concesiune, care se va înregistra de către concesionar în evidenţele de publicitate imobiliară, în termen de 10 zile de la data adjudecării sau emiterii hotărârii.
Art. 22
(1) Concesionarea terenurilor prevăzute la art. 13-19 se face în conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilită de către consiliile locale, consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în funcţie de prevederile documentaţiilor de urbanism şi de natura construcţiei.
(2) Anterior concesionării terenurile vor fi înscrise în cartea funciară.
(la data 14-feb-2009 Art. 22 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 23. din  Ordonanta urgenta 214/2008 )
Art. 23
(1) Intravilanul localităţilor se  stabileşte prin planurile generale de  urbanism –  PUG -, aprobate potrivit legii.
(2) Ulterior aprobării Planului General de Urbanism – PUG – pot fi introduse în intravilanul localităţilor şi unele terenuri din extravilan, numai în condiţii temeinic fundamentate pe bază de planuri urbanistice zonale – PUZ -, aprobate potrivit legii.
(3) Terenurile destinate construirii se  scot din  circuitul agricol, temporar sau  definitiv, potrivit legii.
(la data 19-sep-2005 Art. 23, alin. (3) din capitolul II a fost reglementat de Regulament din 2005 )
CAPITOLUL III: Răspunderi şi sancţiuni
Art. 24
(1) Constituie infracţiuni următoarele fapte:
a) executarea, fără autorizaţie de  construire sau de  desfiinţare, ori cu  nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. b);
b) continuarea executării lucrărilor după  dispunerea opririi  acestora de  către organele de control competente, potrivit legii;
(la data 16-oct-2006 Art. 24, alin. (1), litera B. din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 376/2006 )
c) întocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum şi a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii pentru alte specialităţi decât cele certificate prin diplomă universitară, în condiţiile prevăzute la art. 9.
d) refuzul emiterii certificatului de urbanism.
(la data 14-oct-2009 Art. 24, alin. (1), litera C. din capitolul III completat de Art. I, punctul 26. din Legea 261/2009 )
(2) Infracţiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(la data 14-oct-2009 Art. 24, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 26. din  Legea 261/2009 )
Art. 25
În cazul săvârşirii faptelor prevăzute la art. 24, organele de control prevăzute de prezenta lege, care au constatat fapta, sunt obligate să sesizeze organele de urmărire penală.
Art. 26
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:
a) executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, fără autorizaţie a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor menţionate la lit. b), de către investitor şi executant; (la data 25-oct-2007 Art. 26, alin. (1), litera A. din capitolul III a se vedea jurisprudenta  Decizia nr. 1762 din 25-oct-2007 )
b) executarea sau  desfiinţarea, cu  nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi  a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), precum şi continuarea executării lucrărilor autorizate fără solicitarea unei noi autorizaţii de construire în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (15), de către investitor şi executant;
(la data 14-feb-2009 Art. 26, alin. (1), litera B. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 24. din
Ordonanta urgenta 214/2008 )
c) aprobarea furnizării de utilităţi urbane, ca urmare a executării de lucrări de branşamente şi racorduri la reţele pentru construcţii noi neautorizate;
d) menţinerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizaţie sau după terminarea lucrărilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri faţă de cele prevăzute în autorizaţie a construcţiilor, lucrărilor şi amenajărilor cu caracter provizoriu;
e) neaducerea terenului la starea iniţială de către investitor, după terminarea lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. c), precum şi nerealizarea lucrărilor de curăţare, amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului şi/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuţiei, o dată cu încheierea lucrărilor de bază;
f) împiedicarea ori sustragerea de  la  efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate;
g) neanunţarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8);
(la data 14-oct-2009 Art. 26, alin. (1), litera G. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 261/2009 )
h) neemiterea certificatelor de urbanism în termenul prevăzut la art. 6 alin. (2), precum şi emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu conţin lista cuprinzând avizele şi acordurile legale necesare în raport cu obiectivul  de   investiţii,  sau   eliberarea  acestora  condiţionat  de   elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism sau a oricăror documentaţii tehnice de definire   a   scopului  solicitării,  cu   depăşirea  termenului  legal,   sau   refuzul nejustificat ori condiţionarea furnizării informaţiilor de interes public prevăzute la art. 6 alin. (1);
(la data 14-oct-2009 Art. 26, alin. (1), litera H. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 261/2009 )
h1) neemiterea autorizaţiilor de construire în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1);
(la data 14-oct-2009 Art. 26, alin. (1), litera H. din capitolul III completat de Art. I, punctul 28. din Legea 261/2009 )
i) emiterea de autorizaţii de construire/desfiinţare:
– în lipsa unui drept real asupra imobilului, care să confere dreptul de a solicita autorizaţia de construire/desfiinţare;
–  în  lipsa  sau  cu  nerespectarea prevederilor documentaţiilor de  urbanism, aprobate potrivit legii;
– în baza unor documentaţii incomplete sau elaborate în neconcordanţă cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale conţinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care nu conţin avizele şi acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;
– în lipsa expertizei tehnice privind punerea în siguranţă a întregii construcţii, în cazul lucrărilor de consolidare;
– în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege;
j) neorganizarea şi neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii de către compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi al primăriilor, în unităţile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) şi (4), precum şi neurmărirea modului de îndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii, potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (3);
k) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în
Construcţii la controlul anterior;
l) refuzul nejustificat sau obstrucţionarea sub orice formă a accesului persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la documentele prevăzute la art. 34 alin. (7);
(la data 14-feb-2009 Art. 26, alin. (1), litera M. din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 26. din Ordonanta urgenta 214/2008 )
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1), săvârşite de persoanele fizice sau juridice, se sancţionează cu amendă după cum urmează:
– de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevăzute la lit. a);
– de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. f);
– de 10.000 lei, cele prevăzute la lit. c);
– de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. b), d) şi e);
– de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la lit. h), h1) şi i);
– de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. j) şi k);
– de 2.000 lei, cele prevăzute la lit. l);
– de 1.000 lei, cele prevăzute la lit. g).
(la data 14-oct-2009 Art. 26, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 29. din  Legea
261/2009 )
(3) Cuantumul amenzilor se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.
(4) Sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi reprezentantului persoanei juridice.
(5) Sancţiunea amenzii pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. h) şi i) se aplică funcţionarilor publici responsabili de verificarea documentaţiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare, precum şi semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii.
(6) În condiţiile prezentei legi nu se aplică sancţiunea avertisment.
(la data 14-feb-2009 Art. 26 din capitolul III completat de Art. I, punctul 27. din  Ordonanta urgenta
214/2008 )
Art. 27
(1) Preşedinţii  consiliilor  judeţene,  primarii  şi  organele  de  control  din  cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene au obligaţia să urmărească respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii în cadrul unităţilor lor administrativ-teritoriale şi, în funcţie de încălcarea prevederilor legale, să aplice sancţiuni sau să se adreseze instanţelor judecătoreşti şi organelor de urmărire penală, după caz.
(la data 16-oct-2006 Art. 27, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea
376/2006 )
(2) Arhitectul-şef al judeţului şi personalul împuternicit al compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmăresc respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor  de  construcţii  pe  teritoriul  administrativ  al  judeţului,  precum  şi  respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului legată de procesul de autorizare a construcţiilor.
(3) Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu excepţia celor de la lit. h)-l), se constată şi se sancţionează de către compartimentele de specialitate cu atribuţii de control ale autorităţilor administraţiei publice locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru faptele săvârşite în unitatea lor administrativ-teritorială sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit competenţelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.
(la data 14-feb-2009 Art. 27, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 28. din  Ordonanta urgenta 214/2008 )
(4) Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. h), i) şi j) se constată şi se sancţionează de către organele de control ale Inspectoratului de Stat în Construcţii. (la data 14-oct-2009 Art. 27, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 30. din Legea
261/2009 )
(5) Procesele-verbale de  constatare a  contravenţiilor, încheiate de  organele de control ale administraţiei publice locale, se înaintează, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului judeţean ori primarului unităţii administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază s-a săvârşit contravenţia.
(la data 16-oct-2006 Art. 27, alin. (5) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea
376/2006 )
(la data 14-feb-2009 Art. 27, alin. (6) din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 29. din  Ordonanta urgenta 214/2008 )

Art. 28
(1) O dată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) şi b)  se  dispune  oprirea  executării  lucrărilor,  precum  şi,  după  caz,  luarea  măsurilor  de încadrare a acestora în prevederile autorizaţiei sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul- verbal de constatare a contravenţiei.
(2) Decizia menţinerii sau a desfiinţării construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de către autoritatea administraţiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice şi a regulamentelor aferente, avizate şi aprobate în condiţiile legii, sau, după caz, de instanţă. Pentru lucrări ce se execută la clădirile prevăzute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii şi Cultelor.
(3) Măsura desfiinţării construcţiilor se aplică şi în situaţia în care, la expirarea termenului de intrare în legalitate stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei, contravenientul nu a obţinut autorizaţia necesară.
Art. 29
(1) Controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii se exercită de Inspectoratul de Stat în Construcţii, pe întregul teritoriu al ţării, şi de inspectoratele teritoriale ale acestuia, care dispun măsurile şi sancţiunile prevăzute de prezenta lege.
(2) Inspectoratul de Stat în Construcţii şi inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea executării lucrărilor de construire sau de desfiinţare, după caz, atunci când constată că acestea se realizează cu încălcarea dispoziţiilor legale, a cerinţelor privind asigurarea calităţii în construcţii, fără proiect tehnic ori pe baza unor autorizaţii nelegal emise.
(3) Inspectoratul  de  Stat  în  Construcţii  şi  inspectoratele  teritoriale  încunoştinţează autoritatea administraţiei publice pe teritoriul căreia s-a efectuat controlul asupra constatărilor şi măsurilor dispuse. În această situaţie organele de control ale consiliilor judeţene sau locale, după caz, au obligaţia să urmărească modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii.
Art. 30
(1) Cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii se suportă de către investitori, în valoare echivalentă cu o cotă de 0,1 % din valoarea lucrărilor autorizate, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 lit. b) şi a lăcaşurilor de cult.
(2) Virarea sumelor stabilite conform dispoziţiilor alin. (1) se face în contul inspectoratelor teritoriale în construcţii, judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, o dată cu transmiterea înştiinţării privind data începerii lucrărilor, astfel cum se prevede la art. 7 alin. (8). Întârzierea la plată a cotei prevăzute la alin. (1) se penalizează cu 0,15 % pe zi de întârziere, fără a se depăşi suma datorată. Disponibilităţile la finele anului din veniturile extrabugetare se reportează în anul următor şi au aceeaşi destinaţie.
(3) Cota stabilită la  alin. (1) se aplică şi  diferenţelor rezultate din actualizarea valorii lucrărilor autorizate, care se face o dată cu recepţia la terminarea lucrărilor.
(la data 14-oct-2009 Art. 30^1 din capitolul III abrogat de Art. I, punctul 31. din Legea 261/2009 )
Art. 31
Dreptul de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile prevăzute la art. 26 se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârşirii faptei.
Art. 32
(1) În cazul în care persoanele sancţionate contravenţional au oprit executarea lucrărilor, dar  nu  s-au  conformat  în  termen  celor  dispuse  prin  procesul-verbal de  constatare  a contravenţiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune, după caz:
a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei;
b) desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal.
(2) În cazul admiterii cererii, instanţa va stabili termenele limită de executare a măsurilor prevăzute la alin. (1).
(3) În  cazul  nerespectării  termenelor  limită  stabilite,  măsurile  dispuse  de  instanţă,  în conformitate cu prevederile alin. (2), se vor duce la îndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de  poliţie, cheltuielile urmând să  fie  suportate de  către  persoanele vinovate.
(4) În situaţiile prevăzute la art. 24, organele de control vor putea cere instanţei să dispună, prin hotărârea de condamnare, măsurile menţionate la alin. (1). Organele de control competente, potrivit legii, pot cere organelor de urmărire penală sesizate şi, după caz, instanţei să dispună oprirea temporară a executării lucrărilor, pe tot parcursul procesului penal.
(la data 16-oct-2006 Art. 32, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 376/2006 )
(5) Persoanele care au beneficiat de subvenţie pentru construirea unei locuinţe şi pentru care s-a dispus măsura prevăzută la alin. (1) lit. b) vor restitui subvenţiile primite, cu plata dobânzilor legale pentru perioada în care le-au folosit.
Art. 33
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 32, construcţiile executate fără autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, cât şi construcţiile, lucrările şi amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de autoritatea administraţiei publice  de  pe  raza  unităţii  administrativ-teritoriale unde  se  află construcţia, fără emiterea unei autorizaţii de desfiinţare, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului.
(la data 14-oct-2009 Art. 33, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea
261/2009 )
(2) Procedura prevăzută la alin. (1) se poate declanşa din oficiu de autoritatea administraţiei publice  de  pe  raza  unităţii  administrativ-teritoriale unde  se  află construcţia sau la solicitarea proprietarului ori a administratorului legal al terenului aparţinând domeniului public sau privat al statului.
(3) În cazul neîndeplinirii de către autoritatea administraţiei publice competente a procedurii de desfiinţare, în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării prevăzute la alin. (2), proprietarul sau administratorul legal al terenului aparţinând domeniului public ori privat al statului va putea trece de îndată la desfiinţarea construcţiilor executate fără autorizaţie de construire.
(4) Prin excepţie de la prevederile art. 32, construcţiile executate fără autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor, oraşelor ori comunelor vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de autoritatea administraţiei publice competente, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului.
(5) Pentru  realizarea prevederilor alin.  (1)  autorităţile  publice  competente  pot contracta efectuarea acestor servicii cu societăţi comerciale specializate în astfel de lucrări, în condiţiile legii.
(la data 16-oct-2006 Art. 33 din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 4. din Legea 376/2006 )
Art. 34
(1) Studiile de teren şi documentaţiile elaborate pentru realizarea investiţiilor de orice fel, a elementelor de infrastructură, de gospodărie comunală, precum şi a lucrărilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism – studii şi proiecte de sistematizare elaborate înainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a altor instituţii ale statului – sunt şi rămân proprietate publică a judeţului sau a municipiilor, respectiv a municipiului Bucureşti.
(la data 14-oct-2009 Art. 34, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009 )
(2) În înţelesul prezentei legi, prin studiile şi documentaţiile menţionate la alin. (1) se înţelege exemplarul-martor compus din piesele scrise: tema de proiectare, memorii generale şi  pe  specialităţi,  breviare  de  calcul,  avizele  şi  acordurile  obţinute,  precum  şi  piesele desenate.
(3) Arhivele cuprinzând studiile şi documentaţiile menţionate la alin. (1), intrate, la constituire, în patrimoniul societăţilor comerciale înfiinţate pe structura fostelor unităţi de proiectare judeţene şi din municipiul Bucureşti, se gestionează, potrivit legii, de către consiliile judeţene sau de către primăriile municipiilor, respectiv de Primăria Municipiului Bucureşti.
(la data 14-oct-2009 Art. 34, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009 )
(4) Inventarierea arhivelor se face de către comisii constituite în acest scop prin hotărâri ale consiliilor judeţene, municipale, respectiv ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(la data 14-oct-2009 Art. 34, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009 )
(5) Refuzul inventarierii şi/sau al predării studiilor şi documentaţiilor se sancţionează potrivit prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările ulterioare.
(6) În situaţia refuzului predării arhivelor, consiliile judeţene, municipale şi/sau Primăria Municipiului Bucureşti, după caz, se vor adresa în termen de 90 de zile instanţelor  judecătoreşti, care  vor  soluţiona  cererile  în  procedură  de  urgenţă, potrivit legii. Acţiunea în instanţă este scutită de taxa de timbru.
(la data 14-oct-2009 Art. 34, alin. (6) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009 )
(7) Accesul  persoanelor  fizice  sau  al  reprezentanţilor  persoanelor  juridice  la arhivele cuprinzând documentaţiile prevăzute la alin. (1), precum şi la documentaţiile de urbanism elaborate ulterior acestora şi gestionate de administraţiile publice locale, în vederea întocmirii documentaţiilor tehnice, este neîngrădit şi se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, municipal, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(la data 14-oct-2009 Art. 34, alin. (7) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009 )
Art. 35
(1) În  condiţiile  prezentei  legi,  descrierea  faptei  ce  constituie  contravenţie se  face  cu indicarea locului, datei şi orei constatării, în conformitate cu dispoziţiile art. 31.
(2) Împotriva procesului-verbal de  constatare şi  sancţionare a  contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea suspendă executarea sancţiunii amenzii, dar nu suspendă măsura de oprire a executării lucrărilor, dispusă o dată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale în condiţiile art. 28 alin. (1) şi ale art. 29 alin. (2). De asemenea, plângerea nu suspendă măsura desfiinţării în condiţiile art. 33 alin. (1) a lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor, municipiilor, oraşelor sau comunelor ori a construcţiilor, lucrărilor şi amenajărilor cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor, municipiilor, oraşelor ori comunelor al căror termen prevăzut prin autorizaţie este expirat, dispusă în condiţiile art. 28 alin. (1).
(la data 14-oct-2009 Art. 35, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 32. din Legea 261/2009 )
(3) În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 28 şi 29.**)
CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 36
(1) Persoanele fizice şi juridice, care beneficiază de teren în condiţiile prezentei legi, sunt obligate să solicite emiterea autorizaţiei de construire şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data obţinerii actului de concesionare a terenului.
(2) În  caz  de  încălcare  a  obligaţiei  prevăzute  la  alin.  (1)  concesionarea  îşi  pierde valabilitatea.
Art. 37
(la data 27-feb-2007 Art. 37 din capitolul IV a se vedea jurisprudenta  Decizia nr. 176 din 27-feb-
2007 )
(1) Persoanele fizice şi juridice care realizează lucrări de construcţii în condiţiile prezentei legi au obligaţia de a executa integral lucrările până la termenul prevăzut în autorizaţie.
(2) Lucrările de construcţii autorizate se consideră finalizate dacă s-au realizat toate  elementele  prevăzute  în  autorizaţie  şi  dacă  s-a  efectuat  recepţia  la terminarea lucrărilor. Efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor este obligatorie pentru toate tipurile de construcţii autorizate, inclusiv în situaţia realizării acestor lucrări în regie proprie. Recepţia la terminarea lucrărilor se face cu participarea reprezentantului administraţiei publice, desemnat de emitentul autorizaţiei de construire.
(la data 19-mar-2006 Art. 37, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 7. din Legea
52/2006 )
(3) La  terminarea  lucrărilor,  beneficiarul  autorizaţiei  de  construire  are  obligaţia  să regularizeze taxa pentru autorizaţia de construire, potrivit legii.
(4) O  dată  cu  regularizarea  taxei  prevăzute  la  alin.  (3),  beneficiarii  autorizaţiilor  de construire vor regulariza şi celelalte cote prevăzute de lege.
(5) Construcţiile executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum şi cele care nu au efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se consideră finalizate şi nu pot fi intabulate în cartea funciară. În această situaţie se aplică în continuare sancţiunile prevăzute de lege.
Art. 38
(1) Sunt de utilitate publică lucrările privind construcţiile care nu mai pot fi finalizate conform prevederilor autorizaţiei de construire, inclusiv terenurile aferente acestora.
(2) În vederea realizării lucrărilor prevăzute la alin. (1), autoritatea administraţiei publice locale pe teritoriul căreia se află construcţiile va aplica prevederile Legii nr.  33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, iar imobilele pot fi trecute din proprietatea publică în proprietatea privată şi valorificate, în condiţiile legii.
Art. 39
Toate construcţiile proprietate particulară, realizate în condiţiile prezentei legi, se declară, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor completă şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire.
Art. 40
(1) În cazul când într-o clădire se realizează mai multe apartamente şi suprafeţe locative cu altă destinaţie, proprietarii acestora dobândesc şi o cotă-parte de proprietate asupra tuturor părţilor de construcţie şi instalaţii, precum şi asupra tuturor dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situată proprietatea lor.
(2) O dată cu dreptul de proprietate asupra construcţiilor, în situaţia celor realizate în clădiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobândeşte şi o cotă-parte din dreptul de concesiune asupra terenului aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ- teritoriale.
(3) Cotele-părţi prevăzute la alineatele precedente se determină proporţional cu suprafaţa utilă a locuinţelor, a caselor de vacanţă ori a suprafeţelor cu altă destinaţie din clădire, după caz.
(la data 14-oct-2009 Art. 40, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 32. din Legea
261/2009 )
Art. 41
Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau de înstrăinare a construcţiei pentru a cărei realizare acesta a fost constituit, în aceleaşi condiţii se transmite şi autorizaţia de construire.
Art. 42
(1) Autorizaţia de construire pentru lucrările de intervenţie în scopul asigurării cerinţelor de rezistenţă, stabilitate şi siguranţă în exploatare a construcţiilor asupra cărora au intervenit factori  distructivi  de  origine  naturală  sau  umană  se  emite  pentru  consolidarea întregii construcţii.
(2) Emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare în vederea executării lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă pentru punerea în siguranţă a construcţiilor existente, inclusiv a instalaţiilor aferente, care prezintă pericol public, indiferent de destinaţie, precum şi a lucrărilor la lăcaşuri de cult ori la monumente istorice clasate ori aflate în curs de clasare, indiferent de proprietar, cu excepţia celor în care se desfăşoară activităţi comerciale, este scutită de taxa de autorizare.
(la data 14-oct-2009 Art. 42, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 33. din Legea
261/2009 )
Art. 43

Prin excepţie de la prevederile art. 4, autorizarea executării lucrărilor de construcţii:
a) cu caracter militar se face de către ministerele şi celelalte organe de specialitate ale  administraţiei publice  centrale  interesate, în  baza  unor  proceduri stabilite împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei;
b) aferente infrastructurii de transport rutier de interes naţional se face de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin direcţia de specialitate, cu respectarea prevederilor legii privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.
(la data 14-oct-2009 Art. 43 din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 34. din Legea 261/2009 )
Art. 431
(1) Publicul are dreptul să participe efectiv şi din timp la procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii, să se documenteze şi să transmită comentarii şi opinii autorităţilor administraţiei publice locale competente, înaintea luării unei decizii  asupra  cererii  pentru  autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcţii aferente investiţiei pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a stabilit necesitatea evaluării efectelor acesteia asupra mediului.
(2) Informarea   şi   consultarea   publicului   se   realizează   în   conformitate   cu prevederile legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.
Art. 432
(1) Orice persoană interesată, care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, potrivit legii, pentru a ataca autorizaţia de construire sau actul de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, după caz, emise de autoritatea administraţiei publice locale competentă pentru investiţiile prevăzute la art. 431 alin. (1).
(2) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a autorizaţiei de construire  sau  a  actului  de  respingere a  cererii  pentru  autorizarea  executării lucrărilor de construcţii, după caz, persoanele prevăzute la alin. (1) vor solicita autorităţii administraţiei publice locale emitente revocarea actului, în tot sau în parte, dacă acesta nu a produs efecte juridice.
(3) Procedura administrativă prealabilă prevăzută la alin. (2) este scutită de taxa de timbru şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.
(la data 14-feb-2009 Art. 43 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta
214/2008 )
Art. 44
(1) În condiţiile prezentei legi, în vederea realizării unui cadru legislativ unitar privind autorizarea lucrărilor de construcţii, toate reglementările tehnice – norme, normative, instrucţiuni -,  cu  aplicabilitate în  domeniul  construcţiilor şi  urbanismului, elaborate  de ministere şi de alte organe centrale, se transmit în mod obligatoriu spre avizare Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
(2) Ministerele şi celelalte organe centrale care au elaborat reglementări tehnice, potrivit prevederilor  alin.  (1),  au  obligaţia  de  a  le  transmite  Ministerului  Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea avizării în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi, sub sancţiunea încetării aplicabilităţii acestora.
Art. 45
(1) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale municipale, orăşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor organiza, în cadrul aparatului propriu, structuri de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor aflate în responsabilitatea arhitectului-şef, funcţionar public cu funcţie de conducere, şeful compartimentului/structurii de specialitate, cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii, şi pentru:
a) avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, precum şi eliberarea certificatelor de urbanism;
(la data 14-feb-2009 Art. 45, alin. (1), litera B. din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 33. din
Ordonanta urgenta 214/2008 )
c) întocmirea şi eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare;
d) organizarea şi exercitarea controlului propriu privind disciplina în construcţii.
(11) Autorităţile   administraţiei   publice   competente   pot   organiza   în   cadrul structurilor de specialitate prestarea serviciilor privind obţinerea, contra cost în condiţiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii.
(la data 14-oct-2009 Art. 45, alin. (1) din capitolul IV completat de Art. I, punctul 35. din Legea
261/2009 )
(2) Consiliul local al comunei poate organiza structuri de specialitate la nivelul aparatului propriu, în condiţiile prevăzute la alin. (1), în baza unei hotărâri adoptate în acest sens.
(3) Structurile  de  specialitate  constituite  în  cadrul  consiliilor  judeţene  acordă asistenţă tehnică de  specialitate, analizează şi  avizează cererile depuse pentru emiterea certificatelor de urbanism şi documentaţiile pentru emiterea autorizaţiilor de construire din competenţa de emitere a primarilor comunelor şi oraşelor care nu au constituite încă structuri de specialitate, în condiţiile prevederilor alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 4 alin. (1) lit. e), la cererea acestora.
(la data 14-oct-2009 Art. 45, alin. (3) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 35. din Legea
261/2009 )
(31) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. e), preşedinţii consiliilor judeţene pot emite autorizaţii de construire pentru lucrări din aria de competenţă a primarilor comunelor şi oraşelor care încă nu au constituite structurile de specialitate potrivit prevederilor alin. (1), pe termen limitat, la solicitarea acestora.
(la data 14-oct-2009 Art. 45, alin. (3^1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 36. din  Legea
261/2009 )
(4) În  cazul  în  care,  din  cauza  lipsei  de  specialişti, nu  se  pot  constitui  structurile de specialitate prevăzute la alin. (1) la nivelul oraşelor sau al municipiilor se vor aplica în mod corespunzător prevederile alin. (3).
(5) Funcţia de arhitect-şef, prevăzută la alin. (1), se înscrie în nomenclatorul funcţiilor de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi locale şi se echivalează după cum urmează:
a) şef de departament sau director general, pentru arhitectul-şef al municipiului Bucureşti, respectiv  pentru  arhitectul-şef al  judeţului,  arhitecţii-şefi ai  municipiilor,  precum  şi  ai sectoarelor municipiului Bucureşti;
b) şef serviciu, pentru arhitecţii-şefi ai oraşelor;
c) şef  birou,  pentru  persoanele cu  responsabilitate în  domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor de comună, şefi  ai  structurilor de  specialitate organizate la  nivelul acestora, în  condiţiile prevăzute la alin. (2).
(6) Pentru constituirea băncii de date, toţi posesorii de reţele tehnico-edilitare, supra- şi subterane, sunt obligaţi să transmită autorităţilor administraţiei publice judeţene,  respectiv  a  municipiului  Bucureşti  planurile  cadastrale  cuprinzând traseele reţelelor existente pe teritoriul judeţului şi al localităţilor, respectiv al municipiului Bucureşti. Aceste planuri vor  fi  puse  de  autorităţile administraţiei publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti la dispoziţia tuturor primăriilor municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv primăriilor sectoarelor municipiului Bucureşti în  a  căror rază administrativ-teritorială sunt situate reţelele tehnico- edilitare.
(la data 14-oct-2009 Art. 45, alin. (6) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 37. din Legea
261/2009 )
(la data 19-mar-2006 Art. 46 din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 9. din Legea 52/2006 )
Art. 47
1. Anexa  nr.  1  privind  conţinutul-cadru  al  proiectului  pentru  autorizarea  lucrărilor  de construcţii şi anexa nr. 2 privind definirea unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii fac parte integrantă din prezenta lege.
Art. 471 Orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă.
(la data 14-oct-2009 Art. 47 din capitolul IV completat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )
Art. 48
Pe  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei  legi,  Legea  nr.  4/1973  privind  dezvoltarea construcţiei de locuinţe şi vânzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie, publicată în Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.  880 din 16 iulie 1973 pentru stabilirea măsurilor de executare a dispoziţiilor Legii nr.  4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vânzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală, publicată în Buletinul Oficial nr. 108 din
20 iulie 1973, Decretul nr. 144/1958  privind reglementarea eliberării autorizaţiilor de construire, reparare şi desfiinţare a construcţiilor, precum şi a celor referitoare la înstrăinările şi împărţelile terenurilor cu sau fără construcţii, publicat în Buletinul Oficial nr. 15 din 29 martie 1958, Decretul nr. 545/1958 privind reglementarea amplasării construcţiilor, precum şi a trecerii în proprietatea statului a terenurilor şi construcţiilor necesare efectuării unor lucrări sau unor acţiuni de  interes de  stat, publicat în  Buletinul Oficial nr. 41  din 30 decembrie 1958, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 2.490/1969 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind amplasarea şi autorizarea construirii, reparării şi desfiinţării construcţiilor şi a altor lucrări, publicată în Buletinul Oficial nr. 158 din 31 decembrie 1969, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă.
-****-
*) Republicată în temeiul art. II alin. (1) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.  50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea nr. 50/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
3 din 13 ianuarie 1997 şi a mai fost modificată prin:
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  231/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 29 noiembrie 2000, respinsă prin Legea nr.  413/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 20 iulie 2001;
–  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  295/2000  pentru  suspendarea  aplicării  sau abrogarea unor ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobată prin Legea nr. 109/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 29 martie 2001;
– Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001;
–  Legea  nr.  453/2001  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.  50/1991  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001;
– Ordonanţa Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea şi completarea art. 4 din Legea nr.
50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcţii,  republicată,  publicată  în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 31 ianuarie 2002, aprobată prin Legea nr.
455/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 12 iulie 2002;
–  Ordonanţa  Guvernului  nr.  36/2002  privind  impozitele  şi  taxele  locale,  republicată  în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, abrogată prin Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din
23 decembrie 2003;
–  Legea  nr.  401/2003  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.  50/1991  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003.
**) – Art. 35, fost art. 30, modificat prin Legea nr.  453/2001 şi Legea nr.  401/2003, era alcătuit din 4 alineate.
Alin. (4), al cărui conţinut era: “(4) În măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968.”, nu a fost modificat sau abrogat expres prin Legea nr. 401/2003.
Alin. (3) al art. 35, aşa cum a fost modificat prin Legea nr.  401/2003, a preluat prevederile alin. (4), însă cu trimitere la Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001. Alin. (4) al art. 35 nu este inclus în forma republicată, aplicarea acestui text încetând o dată cu abrogarea Legii nr. 32/1968 prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.
ANEXA nr. 1: CONŢINUTUL-CADRU al documentaţiei tehnice D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii
(la data 14-oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )
Documentaţia tehnică – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se elaborează de proiectanţi autorizaţi, persoane fizice sau juridice, în condiţiile prevederilor art. 9 din prezenta lege şi, după vizarea spre neschimbare, se dezvoltă în proiectul tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în concordanţă cu cerinţele certificatului de urbanism, cu conţinutul avizelor, acordurilor, punctului de vedere al autorităţii pentru protecţia mediului competente, precum şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, cerute prin certificatul de urbanism. Documentaţia tehnică – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii se întocmeşte pentru:
– autorizarea executării lucrărilor de construire – D.T.A.C;
– autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare – D.T.A.D.;
– autorizarea executării organizării lucrărilor – D.T.O.E.
Conţinutul-cadru al documentaţiei tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii cuprinde opisul pieselor scrise şi desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.
(la data 14-oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )
(la data 14-oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 ) (la data 14-oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 ) (la data 14-oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 ) (la data 14-oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 ) (la data 14-oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 ) (la data 14-oct-2009 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 37. din Legea 261/2009 )
CAPITOLUL A:  Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire – P.A.C.
SECŢIUNEA I: Piese scrise
1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale:
Descrierea  lucrărilor  care  fac  obiectul  proiectului  pentru  autorizarea  lucrărilor  de construcţii, făcându-se referiri la:
– amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor;
– clima şi fenomenele naturale specifice;
– geologia şi seismicitatea;
– categoria de importanţă a obiectivului.
2.2. Memorii pe specialităţi
Descrierea lucrărilor de:
– arhitectură;
– structură;
– instalaţii;
– dotări şi instalaţii tehnologice, după caz;
– amenajări exterioare şi sistematizare verticală.
2.3. Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată, cuprinşi în anexa la cererea pentru autorizare:
– suprafeţele – construită desfăşurată, construită la sol şi utilă;
– înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri;
– volumul construcţiilor;
– procentul de ocupare a terenului – P.O.T.;
– coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.

2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare
2.5. Anexe la memoriu
2.5.1. Studiul geotehnic
2.5.2. Referatele de verificare a documentaţiei tehnice – D.T., în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii, inclusiv în situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (21) şi (23) întocmite de verificatori tehnici atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, aleşi de investitor.
(la data 14-feb-2009 punctul 2., subpunctul 2.5.2.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea I modificat de Art. I, punctul 35. din Ordonanta urgenta 214/2008 )
(la data 14-feb-2009 punctul 2., subpunctul 2.5.3.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea I abrogat de
Art. I, punctul 36. din Ordonanta urgenta 214/2008 )
(la data 14-feb-2009 punctul 2., subpunctul 2.5.4.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea I abrogat de
Art. I, punctul 36. din Ordonanta urgenta 214/2008 )
2.5.5. Avizele  şi  acordurile  privind  asigurarea,  branşarea  şi  racordarea  la infrastructura edilitară, după caz, precum şi avizele, acordurile şi actele administrative specifice ale organismelor administraţiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, după caz – Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Ministerului Sănătăţii Publice,  precum  şi  ale  Ministerului Culturii  şi  Cultelor, Ministerului Apărării, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Ministerului Transporturilor, Serviciului Român de Informaţii ori ale altor organisme interesate, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementărilor legale în vigoare şi ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament şi/sau a funcţionalităţii investiţiei, după caz, obţinute în prealabil de solicitant.
(la data 14-feb-2009 punctul 2., subpunctul 2.5.5.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea I modificat de Art. I, punctul 37. din Ordonanta urgenta 214/2008 )
2.5.6. Acordul  vecinilor,  conform  prevederilor  legale  în  vigoare,  exprimat  în  formă autentică, pentru  construcţiile noi,  amplasate adiacent construcţiilor existente sau  în imediata lor  vecinătate –  şi  numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora -, pentru lucrări de construcţii necesare în vederea schimbării destinaţiei  în  clădiri  existente,  precum  şi  în  cazul  amplasării  de  construcţii  cu  altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate.
SECŢIUNEA II: Piese desenate
1. Planuri generale
1.1. Plan de încadrare în teritoriu
– plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000,
1:2.000 sau 1:1.000, după caz, emis de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial
(la data 14-feb-2009 punctul 1., subpunctul 1.1.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea II modificat de Art. I, punctul 38. din Ordonanta urgenta 214/2008 )
1.2. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei
– plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de Proiecţie Stereografic
1970, la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta:
imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a  calcanelor limitrofe, precum şi  poziţia reperelor fixe şi  mobile de trasare;
amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi;
cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele trei dimensiuni (cotele +
0,00;  cote  de  nivel;  distanţe de  amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor şi altele asemenea);
denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie;
sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;
accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute; planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţii.
(la data 14-feb-2009 punctul 1., subpunctul 1.2.. din anexa 1, capitolul 5, sectiunea II modificat de Art. I, punctul 38. din Ordonanta urgenta 214/2008 )
1.3. Planul privind construcţiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de  nivel privind poziţionarea căminelor – radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1:500.
În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare.
2. Planşe pe specialităţi
2.1. Arhitectură
Piesele desenate de  arhitectură vor  cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează:
– planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor;
– planurile acoperişurilor – terasă sau şarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile;
– secţiuni caracteristice – în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul
-, care să cuprindă cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinante ale acoperişului – cotele la coamă şi la cornişă -, fundaţiile clădirilor învecinate la care se
alătură construcţiile proiectate;
– toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat;
– în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent.
2.2. Structura
2.2.1. Planul fundaţiilor
Se redactează la scara 1:50 şi va releva:
– modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic;
– măsurile de protejare a fundaţiilor clădirilor învecinate, la care se alătură construcţiile proiectate.
2.2.2. Detalii de fundaţii
2.2.3. Proiect de structură complet
Se prezintă pentru construcţii cu mai multe subsoluri şi cel puţin 10 niveluri.
2.3. Instalaţii
2.3.1. Schemele instalaţiilor
Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate.
2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice
În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta:
2.4.1. Desene de ansamblu
2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic
Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II “Piese desenate” va avea în partea dreaptă jos un cartuş, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de  înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi  al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.

CAPITOLUL  B:  Proiectul  pentru  autorizarea  executării  lucrărilor  de desfiinţare – P.A.D.
SECŢIUNEA I: Piese scrise
1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale
Descrierea construcţiei care urmează să fie desfiinţată:
– scurt istoric: anul edificării, meşteri cunoscuţi, alte date caracteristice;
– descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;
– menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se preleva;
– fotografii color – format 9 x 12 cm – ale tuturor faţadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfăşurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii;
–  descrierea  lucrărilor  care  fac  obiectul  proiectului  pentru  autorizarea lucrărilor  de desfiinţare.
(la data 14-oct-2009 punctul 2., subpunctul 2.2.. din anexa 1, capitolul 6, sectiunea I abrogat de
Art. I, punctul 38. din Legea 261/2009 )
SECŢIUNEA II: Piese desenate
1. Plan de încadrare în teritoriu
– planşă pe suport topografic vizat de oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz.
2. Plan de situaţie a imobilelor
planşă pe suport topografic vizat de oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:
– parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
– amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine sau se vor desfiinţa;
– modul de amenajare a terenului după desfiinţarea construcţiilor;
– sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;
– plantaţiile existente şi care se menţin după desfiinţare.
Pe planşă se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinţează şi cele propuse – plan de situaţie, construcţii noi sau umpluturi de pământ, plantaţii etc., după caz.
3. Planul privind construcţiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, în  special a  reţelelor de  utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor – radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1:500.
În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare.
4. Releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate
Planşele se vor redacta la o scară convenabilă – 1:100 sau 1:50 – care să permită evidenţierea spaţiilor şi a funcţiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeţelor şi a materialelor existente:
– planurile tuturor nivelurilor şi planul acoperişului;
– principalele secţiuni: transversală, longitudinală, alte secţiuni caracteristice, după caz;
– toate faţadele.
În situaţia în care desfiinţarea necesită operaţiuni tehnice complexe, se va prezenta şi proiectul de organizare a lucrărilor.
Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II “Piese desenate” va avea în partea dreaptă jos un cartuş care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.
CAPITOLUL   C:   Documentaţia   tehnică   de   organizare   a   execuţiei lucrărilor – D.T.O.E.
(la data 14-oct-2009 anexa 1, capitolul 7 modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 261/2009 )
Documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor – D.T.O.E. este necesară în toate cazurile în care se realizează o investiţie şi se prezintă, de regulă, împreună cu documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în condiţiile legii.
Documentaţia tehnică  de  organizare a  execuţiei lucrărilor trebuie  să  cuprindă descrierea  tuturor  lucrărilor  provizorii  pregătitoare  şi   necesare  în   vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât pe terenul aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, după cum urmează:
(la data 14-oct-2009 anexa 1, capitolul 7 modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 261/2009 ) (la data 14-oct-2009 anexa 1, capitolul 7 modificat de Art. I, punctul 38. din Legea 261/2009 ) SECŢIUNEA I: Piese scrise
1. Lista şi semnăturile proiectanţilor
Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.
2. Memoriu
Acesta va cuprinde:
– descrierea lucrărilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construcţiilor, amenajărilor şi depozitelor de materiale;
– asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente;
–  asigurarea  racordării  provizorii  la  reţeaua  de  utilităţi  urbane  din  zona amplasamentului;
– precizări cu privire la accese şi împrejmuiri;
– precizări privind protecţia muncii.
(la data 14-oct-2009 punctul 2. din anexa 1, capitolul 7, sectiunea I modificat de Art. I, punctul
38. din Legea 261/2009 )
SECŢIUNEA II: Piese desenate
Plan general
a) la lucrările de mai mare amploare se redactează o planşă realizată conform planului de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei, cuprinzând amplasamentul investiţiei şi toate amenajările şi construcţiile provizorii necesare realizării acesteia;
b) la lucrările de mai mică amploare elementele de organizare a execuţiei lucrărilor vor putea fi prezentate şi în planul de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II “Piese desenate” va avea în partea dreaptă jos un cartuş, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.

*) Conform art. 3 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.  7/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, s-a înfiinţat Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin reorganizarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, iar oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti s-au reorganizat în oficii de cadastru şi publicitate imobiliară la nivelul fiecărui judeţ şi în municipiul Bucureşti.
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a fost organizată şi funcţionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr.  1.210/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 9 august 2004.
ANEXA Nr. 2: DEFINIREA unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii
(la data 14-feb-2009 punctul 1. din anexa 2 abrogat de Art. I, punctul 39. din  Ordonanta urgenta
214/2008 )
2. Autorizaţia de construire/desfiinţare
Actul  de  autoritate  al  administraţiei publice  locale  –  consilii  judeţene  şi  consilii  locale municipale, orăşeneşti şi comunale -, pe baza căruia se pot realiza lucrări de construcţii.

Procedura  de  emitere  a  autorizaţiei  de  construire/desfiinţare  este  reglementată  prin prezenta lege şi prin normele metodologice elaborate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
3. Anexe gospodăreşti
Construcţiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite să adăpostească activităţi specifice, complementare  funcţiunii  de  locuire,  care,  prin  amplasarea  în  vecinătatea  locuinţei, alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcţională distinctă.
În categoria anexelor gospodăreşti, de regulă în mediul rural, sunt cuprinse: bucătării de vară, grajduri pentru animale mari, pătule, magazii, depozite şi altele asemenea, în mod similar, sunt asimilabile noţiunii de anexe gospodăreşti şi garajele, serele, piscinele şi altele asemenea.
4. Anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole
Construcţiile situate în zone izolate în extravilan şi îndepărtate de localitatea de reşedinţă a lucrătorilor agricoli, menite să adăpostească maşini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum şi spaţii pentru cazare temporară pe timpul campaniilor agricole.
5. Avizare/aprobare
Avizare – procedură de analiză şi de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administraţiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluţiilor funcţionale, a indicatorilor tehnico-economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi proiectul tehnic (P.Th.) pe baza căruia se vor executa lucrările.
Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.
(la data 14-feb-2009 punctul 5. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din  Ordonanta urgenta
214/2008 )
(la data 14-feb-2009 punctul 5. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din  Ordonanta urgenta
214/2008 )
Aprobare – opţiunea forului deliberativ al autorităţii competente de însuşire a propunerilor din documentaţiile prezentate şi susţinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se conferă documentaţiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizării programelor de dezvoltare teritorială şi urbanistică, precum şi al autorizării lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii.
6. Clădiri de importanţă redusă
Construcţii cu funcţii obişnuite, cu un grad de risc scăzut, care afectează un număr redus de oameni:
a) clădiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente, inclusiv anexele gospodăreşti ale acestora;
b) clădiri pentru învăţământ cu cel mult 4 unităţi funcţionale;
c) dispensare comunale fără staţionar;
d) sedii administrative în mediul rural: primării, posturi de poliţie, cooperative de credit rural, biblioteci, oficii poştale şi altele asemenea;
e) clădiri pentru comerţ şi alimentaţie publică, cu o suprafaţă de până la 200 m2  şi cu deschideri până la 6 m;
f) hale şi ateliere pentru activităţi meşteşugăreşti care nu generează vibraţii, cu o suprafaţă de până la 200 m2 şi deschideri până la 6 m;
g) dependinţe şi  anexe gospodăreşti: garaje, bucătării de  vară,  grajduri, şuri  şi  altele asemenea;
h) construcţii cu caracter provizoriu.
7. Construcţii cu caracter provizoriu
Construcţiile autorizate ca  atare,  indiferent de  natura  materialelor utilizate, care,  prin specificul funcţiunii adăpostite ori datorită cerinţelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de existenţă limitată, precizată şi prin autorizaţia de construire.
De regulă, construcţiile cu caracter provizoriu se realizează din materiale şi alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea iniţială (confecţii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) şi sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construcţiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioşcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. În sensul prezentei legi realizarea construcţiilor provizorii se autorizează în aceleaşi condiţii în care se autorizează construcţiile definitive.
8. Construcţii speciale
Construcţiile cu caracter militar care se autorizează în condiţiile prevăzute la art. 43.
9. Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism
Ansamblurile de documente scrise şi desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizează situaţia existentă şi se stabilesc obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare pe o perioadă determinată.
Structura documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism cuprinde:
a) planurile de amenajare a teritoriului;
b) planurile urbanistice;
c) regulamentele locale de urbanism.
Definirea şi conţinutul-cadru al documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se fac prin legea amenajării teritoriului şi urbanismului.
91. Documentaţie tehnică – D.T.
Documentaţia tehnică simplificată care prezintă elementele tehnice esenţiale necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare şi prin care se stabilesc principalele   coordonate   privind   încadrarea   în   indicii   urbanistici   aprobaţi, amplasarea construcţiilor şi relaţiile acestora cu vecinătăţile, schemele şi fluxurile funcţionale, compoziţia spaţială, structura de rezistenţă, expresia de arhitectură, dotarea şi  echiparea construcţiilor –  inclusiv soluţiile de asigurare, branşare şi racordare a acestora la infrastructura edilitară, după caz.
După emiterea autorizaţiei de construire, documentaţia tehnică – D.T. se dezvoltă în proiectul tehnic – P.Th. şi constituie parte integrantă a acestuia, respectiv a detaliilor de execuţie, fiind interzisă modificarea prevederilor documentaţiei tehnice
– D.T, sub sancţiunea nulităţii autorizaţiei de construire.
Conţinutul-cadru al documentaţiei tehnice – D.T. este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta lege.
(la  data  14-oct-2009  punctul  9^1.  din  anexa  2  modificat  de  Art.  I,  punctul  39.  din  Legea
261/2009 )
92. Documentaţie pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii
Totalitatea documentelor prevăzute la art. 7  alin. (1) din lege care constituie dosarul ce se depune la autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 4 în vederea emiterii autorizaţiei de construire.
(la  data  14-oct-2009  punctul  9^2.  din  anexa  2  modificat  de  Art.  I,  punctul  39.  din  Legea 261/2009 )
10. Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii
Dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă titularului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire/desfiinţare:
1.dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească);
2.drept de creanţă dobândit prin: contract de cesiune, concesiune, comodat, locaţiune. Emiterea autorizaţiei de construire în baza unui contract de comodat/locaţiune se poate face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al proprietarului de drept.
(la data 14-oct-2009 punctul 10. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Legea 261/2009 )
11. Firma
Elementul constructiv aplicabil pe clădire sau independent, pe care se inscripţionează date de identificare a unei instituţii publice, societăţi comerciale, fundaţii, denumirea comercială, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoană fizică sau juridică îşi exercită activitatea într-o clădire sau într-o incintă.
12. Instalaţii aferente construcţiilor. Totalitatea echipamentelor care asigură utilităţile necesare funcţionării construcţiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la branşament/racord la utilizatori, indiferent dacă acestea sunt sau nu încorporate în construcţie. Instalaţiile aferente construcţiilor se autorizează împreună cu acestea sau, după caz, separat.
(la data 14-oct-2009 punctul 12. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 40. din Legea 261/2009 )
13. Intravilanul localităţii
Teritoriul care constituie o localitate se determină prin Planul urbanistic general (PUG) şi cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fără construcţii, organizate şi delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate în circuitul agricol sau având o altă destinaţie, înăuntrul căruia este permisă realizarea de construcţii, în condiţiile legii.
Intravilanul se  poate dezvolta prin extinderea în extravilan numai pe bază de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrându-se ulterior în Planul urbanistic general (PUG) al localităţii.
14. Extravilanul localităţii
Teritoriul cuprins între limita intravilanului şi limita administrativ-teritorială a unităţii de bază (municipiu, oraş, comună), înăuntrul căruia autorizarea executării lucrărilor de construcţii este restricţionată, în condiţiile prezentei legi.
15. Împrejmuiri
Construcţiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafeţe, arii sau parcele asupra cărora există forme de proprietate, executate pentru protecţie împotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale – beton, cărămidă, piatră, lemn, metal, inclusiv sârmă ghimpată întinsă pe bulumaci -, ori prin planţii specifice.
151. Locuri de joacă şi agrement
Construcţii specifice pentru divertisment, recreere şi sport pentru populaţie.
(la data 14-oct-2009 punctul 15. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 40. din Legea 261/2009 )
16. Lucrări de construcţii
Operaţiunile specifice prin care:
– se realizează construcţii de orice fel – civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane şi aeriene, căi de comunicaţii, lucrări inginereşti, de artă etc.;
– se desfiinţează astfel de construcţii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc.
17. Lucrări de modificare
Lucrări de intervenţii asupra elementelor constructive, structurale şi/sau nestructurale, având ca efect modificarea totală sau în parte a acestora.
Lucrările de modificare pot fi:
a) lucrări de modificare structurală, din care fac parte, în principal, lucrările de consolidare, de supraetajare şi/sau de extindere a construcţiei;
b) lucrări de modificare nestructurală, din care fac parte, în principal, lucrările de amenajări interioare şi recompartimentări uşoare, care nu afectează în mod semnificativ structura de  rezistenţă a  construcţiei şi  pentru care  este  necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat.
Pentru executarea lucrărilor de modificare, cu excepţia lucrărilor de compartimentare provizorii, nestructurale, este necesară emiterea unei autorizaţii de construire în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în construcţii.
(la  data  14-oct-2009  punctul  17.  din  anexa  2  modificat  de  Art.  I,  punctul  40.  din  Legea
261/2009 )
171. Lucrări de intervenţie în primă urgenţă
Orice fel de lucrări necesare la construcţiile existente care prezintă pericol public ca  urmare  a  unor  procese  de  degradare  a  acestora  determinate  de  factori distructivi naturali şi antropici, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora, pentru:
a) punerea  în  siguranţă,  prin  asigurarea  cerinţelor  de  rezistenţă  mecanică, stabilitate şi siguranţă în exploatare;
b) desfiinţarea acestora.
(la data 14-feb-2009 punctul 17. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 42. din Ordonanta urgenta 214/2008 )

172. Lucrări de reabilitare
Orice fel de lucrări de intervenţii necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor de siguranţă şi exploatare a construcţiilor existente, inclusiv a instalaţiilor aferente, în scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerinţelor esenţiale de calitate prevăzute de lege.
(la data 14-feb-2009 punctul 17^1. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 43. din  Ordonanta urgenta 214/2008 )
18. Lucrări specifice la căile de comunicaţie, care nu necesită autorizaţie de construire Lucrările de întreţinere care nu necesită proiect şi deviz general, constând dintr-un complex de lucrări care se execută în mod permanent, în vederea menţinerii construcţiilor-instalaţiilor
în condiţii tehnice corespunzătoare desfăşurării continue, confortabile şi în deplină siguranţă
a circulaţiei, la nivelul traficului maxim.
19. Mobilier urban
Elementele funcţionale şi/sau decorative amplasate în spaţiile publice care, prin alcătuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localităţii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construcţiilor dacă amplasarea lor se face prin legare constructivă la sol (fundaţii platforme de beton, racorduri la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice), necesitând emiterea autorizaţiei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, bănci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice şi altele asemenea.
191. Modificare de temă
Orice schimbare iniţiată de către investitor/proprietar care are în vedere funcţiunile şi/sau capacităţile funcţionale caracteristice, indicatorii tehnico- economici aprobaţi, soluţiile spaţiale şi/sau de amplasament şi alte asemenea cerinţe, care au fundamentat elaborarea documentaţiei tehnice – D.T, care a stat la baza emiterii autorizaţiei de construire.
(la data 14-feb-2009 punctul 19. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 44. din Ordonanta urgenta 214/2008 )
20. Parcelare
Operaţiunea de proiectare urbanistică prin care se determină divizarea uneia sau mai multor proprietăţi funciare distincte, destinate construirii, în  scopul atribuirii, concesionării sau vânzării loturilor rezultate.
21. Proiect tehnic (P.Th.)
Documentaţia  tehnico-economică  –  piese  scrise  şi  desenate  -,  elaborată  în condiţiile legii, care dezvoltă documentaţia tehnică – D.T, cu respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de construire, precum şi prin avizele, acordurile şi actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, anexe la autorizaţia de construire.
Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluţiile tehnice şi  economice de  realizare a obiectivului de investiţii, pe baza căruia se execută lucrările de construcţii autorizate.
(la data 14-feb-2009 punctul 21. din anexa 2 modificat de Art. I, punctul 45. din Ordonanta urgenta 214/2008 )
211. Detalii de execuţie (D.E.)
Documentaţii tehnice cuprinzând reprezentări grafice realizate la scările 1:2, 1:5,
1:10, 1:20 sau, după caz, la alte scări grafice, în funcţie de necesităţile de redactare,  precum  şi  piese  scrise  pentru  explicitarea  reprezentărilor  grafice,
elaborate  în  baza  proiectului  tehnic  şi  cu  respectarea  strictă  a  prevederilor acestuia, care detaliază soluţiile tehnice de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni, privind părţi/elemente de construcţie ori de
instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi  legături între  elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii.
Detaliile de execuţie, elaborate în condiţiile legii şi verificate pentru cerinţele esenţiale de calitate în construcţii de către verificatori tehnici atestaţi în condiţiile legii, detaliază proiectul tehnic, în vederea executării lucrărilor de construcţii autorizate.
(la data 14-feb-2009 punctul 21. din anexa 2 completat de Art. I, punctul 46. din Ordonanta urgenta 214/2008 )
(la data 14-feb-2009 punctul 22. din anexa 2 abrogat de Art. I, punctul 47. din  Ordonanta urgenta
214/2008 )
23. Recepţia lucrărilor
Recepţia lucrărilor constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi este actul prin care se certifică finalizarea lucrărilor executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic şi cu detaliile de execuţie.
Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie şi de instalaţii se efectuează atât la lucrări noi, cât şi la intervenţii în timp asupra construcţiilor existente, conform legii. Recepţia lucrărilor de construcţii se realizează în două etape, potrivit prevederilor legale în vigoare, după cum urmează:
– recepţia la terminarea lucrărilor;
– recepţia finală.
24. Schimbare de destinaţie
În înţelesul prevederilor art. 3, este necesară emiterea unei autorizaţii de construire şi/sau de desfiinţare, după caz, numai în situaţia în care pentru realizarea schimbării de destinaţie a spaţiilor sunt necesare lucrări de construcţii pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de construire.
25. Zone protejate
Teritoriile delimitate geografic, în cuprinsul cărora se află elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebită. În raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt:
a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebită;
b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului construit, cu valoare istorică, culturală sau memorialistică deosebită.
26. NOTĂ:
Reproducem mai jos prevederile art. III din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.  50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri  pentru  realizarea locuinţelor, ale  art.  II  alin.  (2)  şi  ale  art.  III  din  Legea  nr.
401/2003  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.  50/1991  privind  autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi ale art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 50/1991:
– art. III din Legea nr. 453/2001: “- Art. III
Pe  data intrării în  vigoare a  prezentei legi  se  abrogă: anexa la  Legea nr.  50/1991, republicată, art. 8 alin. 5 şi pct. 8 lit. j) din anexa nr. II la Legea protecţiei mediului nr.
137/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 17 februarie
2000, precum şi referirile la obligativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucrările de construcţii-montaj din cuprinsul legii, din actele de aplicare a acesteia, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi.”;
– art. II alin. (2) şi art. III din Legea nr. 401/2003:
“(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va modifica normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, care vor include formularele, procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor necesare acestei proceduri. În acelaşi termen se vor efectua operaţiunile de preluare, predare-primire a studiilor de teren şi a documentaţiilor prevăzute la art. I pct. 23 [alin. (1) al art. 291], prin proces-verbal încheiat între părţi după inventarierea arhivelor menţionate la art. I pct. 23 [art. 291 alin. (3)], fără a mai fi nevoie de punerea în întârziere.
– Art. III
La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă litera c) a articolului 48 din Legea nr.
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.”;
– art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004:
“(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va modifica Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr.  1.943/2001, cu modificările ulterioare.”
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 933 din data de 13 octombrie 2004
*) În tot cuprinsul legii termenul “Proiect” din sintagmele “Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii”, “Proiect de organizare a execuţiei lucrărilor” şi “Proiect  pentru  autorizarea  executării  lucrărilor  de  desfiinţare” se  înlocuieşte cu termenul “Documentaţie tehnică – D.T”.
(la data 14-feb-2009 Actul modificat de Art. II din Ordonanta urgenta 214/2008 )
*)  În  tot  cuprinsul  legii  abrevierile “PAC”,  “P.O.E.”  şi  “P.A.D.”  se  înlocuiesc  cu abrevierile “D.T.A.C”, “D.T.O.E.” şi “D.T.A.D.”.
(la data 14-feb-2009 Actul modificat de Art. III din Ordonanta urgenta 214/2008 )
*) În tot cuprinsul legii sintagma “oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie” se înlocuieşte cu sintagma “oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial”.
(la data 14-feb-2009 Actul modificat de Art. IV din Ordonanta urgenta 214/2008 )
*) În tot cuprinsul legii, sintagma “verificator tehnic” se înlocuieşte cu sintagma
“verificator de proiecte”.
(la data 14-oct-2009 Actul modificat de Art. I, punctul 41. din Legea 261/2009 )