În vederea întocmirii documentatiei pentru autorizatia de construire


În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, documentatiile pentru obtinerea autorizatiilor de construire vor fi depuse obligatoriu în două exemplare originale sau legalizate (stampile, extrase carte funciară, acorduri notariale, expertize).
Documentatiile pentru emiterea Autorizatiilor de Construire vor fi primite numai dacă sunt îndeplinite conditiile legale si numai dacă documentatiile anexate sunt prezentate în urmatoarea ordine:
1. Cererea pentru Autorizatia de construire (+copie dupa buletin/carte de identitate sau certificat de înregistrare fiscala – dupa caz)
2. Anexă la cerere;
3. Dovada achitării taxelor;
4. Dovada O.A.R.
5. Certificat de urbanism;
6. BREVIAR DE CALCUL AL INDICILOR URBANISTICI (conf.Ordonantei nr.27/2008 pentru modificarea si complectarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul)
7. Extras C.F. actualizat (vechime max. 3 luni);
8. Acorduri notariale, contracte de închiriere;
9. H.C.L. pentru aprobarea PUD, PUZ, Aviz Comisie de Urbanism (dacă este cazul);
10. Avize si acorduri de la regii si alte institutii abilitate;
11. Contract de salubritate;
12. Referate verificatorii de proiecte;
13. Expertiză tehnică sau acord proiectant initial (dacă este cazul);
14. Studiu geotehnic;
15. Deviz estimativ de lucrări;
16. Grafic esalonare lucrări;
17. Foaie de capăt proiect;
18. Listă semnături proiect;
19. Borderou proiect;
20. Documentatie proiect:
– piese scrise:
– Memorii pe specialităti: arhitectura, structură, instalatii;
21. Documentatie proiect:
– piese desenate:
– plan încadrare în teritoriu;
– plan reglementări PUZ, PUD (după caz);
– plan de situatia vizat de OJCGC;
– planse proiect A.C.;
– planse scheme instalatii;
– plan organizare santier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *